Intézmények - Házi segítségnyújtás

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Városlőd Község Önkormányzata alapellátást nyújtó szociális szolgáltatás keretében biztosítja a házi segítségnyújtást.

A szolgáltatás célja, hogy a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben házi segítségnyújtás keretében biztosítsa önálló életvitelük fenntartását, továbbá, hogy egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában segítséget nyújtson.

A szolgáltatás keretében a szociális gondozó

  • közreműködik a gondozott háztartásának vitelében (pl. bevásárol, takarít, mos stb.),
  • orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokat végez,
  • segítséget nyújt a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartásában,
  • segítséget nyújt a gondozottat érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
  • segítséget nyújt a gondozottnak a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
  • segítő kapcsolatot alakít ki és tart fenn a gondozottal.

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelme alapján a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ában meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén lehetséges. A kérelmet Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőségéhez kell benyújtani ezen a formanyomtatványon.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjeszti elő.

A szolgáltatás igénybevétele esetén az igénybe vevő megállapodást köt Városlőd Község Önkormányzatával.


A Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjai